VÄGEN TILL

frihet från missbruk

Drog- och alkoholmissbruk vållar katastrofala effekter på samhället och sträcker sig långt bortom individen som fångats i missbrukets klor. Den olagliga narkotikahandeln uppskattas till 400 miljarder dollar årligen och svarar för nästan en tiondel av all internationell handel och är större än bruttonationalprodukten i 88 procent av världens nationer.

Hundratals miljoner människors liv drabbas av illegala droger, vilket leder till att många dör i förtid. Enligt världsdrograpporten för 2014 från FN:s kontor för droger och brottslighet är antalet illegala droganvändare mellan 162 miljoner och 324 miljoner vilket är 3,5 procent till 7 procent av alla människor i åldrarna 15–64.

USA är världsledande inom drogrelaterade dödsfall, med en drogrelaterad dödlighet av 142 personer per miljon – det är tre gånger det globala värdet.

Det omvandlas till 40 000 dödsfall per år, vilket överträffar antalet amerikanska dödsfall i trafiken. Under 2000-talets första decennium har drogrelaterade dödsfall mer än fördubblats bland tonåringar och unga vuxna och mer än tredubblats bland dem som är 50 till 69 år.

Receptfri användning av opioider har ökat nästan 200 procent i USA sedan 2008.

Beroende drabbar inte bara den stereotypa ”drogmissbrukaren” och är inte heller begränsat till traditionella gatudroger.

Varje statistik och varje fall representerar en mänsklig tragedi – ett jobb eller en karriär som är förlorad, sparkapital som slösats bort, en individ skadad eller försvagad, en familj förstörd. Drogmissbruk är en kris som måste mötas och lösas av individer och familjer, genom gemenskapen och samhället i stort.

Den nu i stort sett förkastade amerikanska politiken ”kriget mot droger” kämpade en hopplös kamp för att angripa utbudet av olagliga droger, men det ultimata svaret är att minska efterfrågan för droger genom att minska missbruk och beroende genom effektiv drogutbildning och förebyggande, samt effektiv och varaktig frigörelse från missbruk.

Varje statistik och varje fall representerar en mänsklig tragedi – ett jobb eller en karriär som är förlorad, sparkapital som slösats bort, en individ skadad eller försvagad, en familj förstörd.

Detta är målet för Narconons drogrehabiliterings- och utbildningsprogram. Dess världsomspännande nätverk av rehabiliteringscenter och drogutbildningsspecialister erbjuder fungerande lösningar för individer, familjer och samhällen som söker en väg till frihet från missbruk.