Meddelande om säkerhetspolicy & konfidentialitet avseende alkohol- och drogmissbruksregister

Gäller från och med: 5 september 2015

MEDELANDET BESKRIVER HUR HÄLSOINFORMATION OM DIG FÅR ANVÄNDAS OCH AVSLÖJAS OCH HUR DU KAN FÅ TILLGÅNG TILL DENNA INFORMATION. VÄNLIGEN GÅ IGENOM DET NOGGRANT.

 1. KONFIDENTIALITET AV HÄLSOINFORMATION. Hälsoinformation som Narconon Arrowhead tar emot och/eller skapar om dig personligen, i programmet, som rör din tidigare, nuvarande eller framtida hälsa, behandling, eller betalning för vård och omsorg, är ”skyddad hälsoinformation” enligt den federala lag som kallas Health Insurance Portability och Accountability Act (HIPAA), 45 C.F.R. del 160 och 164. Den konfidentialitet avseende alkohol- och drogmissbruksregister för studerande som upprätthålls av programmet, skyddas av en annan federal lag också, vanligen kallad Alcohol and Other Drug (AOD) Confidentiality Law, 42 C.F.R. del 2. I allmänhet, Narconon Arrowhead får inte säga till en person utanför programmet att du deltar i programmet, eller avslöja någon information som identifierar dig som en alkohol- eller drogmissbrukare, eller använda eller avslöja någon annan skyddad hälsoinformation utom i begränsade omständigheter som är tillåtet enligt federal lag. Din hälsoinformation skyddas ytterligare av all relevant statlig lag som är mer skyddande eller strängare än någon av dessa två federala lagar.
 2. LÖFTE ANGÅENDE HÄLSOINFORMATION. Narconon Arrowhead förstår att hälsoinformation om dig och din hälsa är personlig. Narconon Arrowhead är förpliktigad att skydda hälsoinformation om dig. För att ge dig service med hög kvalitet och att uppfylla vissa statliga och federala rättsliga krav, skapar Narconon Arrowhead ett register över de tjänster som du får på Narconon-programmet. Detta Meddelande om säkerhetspolicy & konfidentialitet avseende alkohol- och drogmissbruksregister (”meddelandet”) gäller för alla register av din tjänst som genereras av Narconon-programmet. Detta tillkännagivande kommer att berätta om de sätt på vilka Narconon Arrowhead kan använda och avslöja skyddad hälsoinformation om dig. Den beskriver också dina privata rättigheter och vissa skyldigheter Narconon Arrowhead har när det gäller användning och utlämnande av skyddade hälsouppgifter. Narconon Arrowhead är enligt lag skyldiga att:
  1. Se till att hälsoinformation som identifierar dig hålls privat;
  2. Ge dig detta meddelande av dess juridiska skyldigheter och säkerhetspolicy som rör hälsoinformation om dig;
  3. Följa villkoren i meddelandet som för närvarande är i kraft; och
  4. Meddela dig om det finns en otillåten användning eller avslöjande av din oskyddade hälsoinformation.
 3. VEM SOM ÄR BUNDEN AV DETTA MEDDELANDE. Detta meddelande beskriver förfaranden för Narconon Arrowhead och de av Narconon Arrowheads personal, volontärer och annan personal som är involverade i dina tjänster. Narconon Arrowhead och dessa individer kommer att följa villkoren i detta tillkännagivande, och kan använda eller avslöja skyddad hälsoinformation om dig som är tillåtet eller krävs enligt lag. Detta meddelande beskriver dina rättigheter att få tillgång till och kontroll av skyddade hälsouppgifter om dig, inklusive information som kan identifiera dig och som relaterar till din tidigare, nuvarande eller framtida fysiska hälsa eller psykiska tillstånd, och hälsovård och relaterad sjukvård. Din personliga läkare kan ha annan policy som han eller hon följer och kan använda sitt eget Meddelande om säkerhetspolicy.
 4. HUR NARCONON ARROWHEAD KAN ANVÄNDA OCH AVSLÖJA SKYDDAD HÄLSOINFORMATION OM DIG. Narconon Arrowhead samlar hälsoinformation om dig och lagrar det i en tabell på en dator, och ett personligt hälsoregister. Detta är din medicinska journal. Den medicinska journalen tillhör Narconon Arrowhead, men informationen i journalen tillhör dig. Följande kategorier beskriver olika sätt som Narconon Arrowhead kan använda eller avslöja skyddad hälsoinformation. För varje kategori av användning och avslöjanden, kommer Narconon Arrowhead att förklara vad som menas och kan ge några exempel. Inte varje användning eller avslöjande i en kategori kommer att listas. Emellertid kommer alla de sätt Narconon Arrowhead tillåts att använda och lämna ut information att falla inom en av kategorierna. Viss information såsom viss drog- och alkoholinformation, HIV eller mental hälsoinformation har rätt till särskilda restriktioner.
  4.1. För intern kommunikation. Din skyddade hälsoinformation kommer att användas inom programmet mellan och bland programpersonal som har behov av informationen i samband med vår skyldighet att diagnosticera, behandla, eller hänvisa dig för missbrukarvård. Detta innebär att din skyddade hälsoinformation kan delas mellan eller bland personalen i vård-, betalnings- eller sjukvårdssyfte. Till exempel: Två eller fler leverantörer inom programmet kan samråda med varandra om din bästa behandling. Programmet kan dela din skyddade hälsoinformation i ett faktureringsförsök att ta emot betalning för hälso- och sjukvårdstjänster utförda till dig. Och/eller så kan din skyddade hälsoinformation diskuteras inom ramen för programmet om din behandling i samband med andra i programmet, i ett försök att förbättra den övergripande kvaliteten på den vård som tillhandahålls av programmet. Din skyddade hälsoinformation kommer inte att avslöjas av programpersonalen såvida det inte tillåts häri.
  4.2. Till kvalificerade serviceorganisationer och/eller affärskolleger. En del eller all din skyddade hälsoinformation kan bli föremål för offentliggörande genom avtal om tjänster med kvalificerade serviceorganisationer och/eller affärskolleger, utanför programmet, som hjälper programmet att tillhandahålla hälso- och sjukvård. Exempel på kvalificerade serviceorganisationer och/eller affärskolleger inkluderar faktureringsföretag, databehandlingsföretag, eller företag som tillhandahåller administrativa eller speciella tjänster. För att skydda din hälsoinformation, kräver Narconon Arrowhead att dessa godkända serviceorganisationer och/eller affärskolleger följer samma normer som innehas av programmet genom termer som anges i ett skriftligt avtal.
  4.3. I medicinska akutfall. Dina hälsouppgifter kan lämnas ut till medicinsk personal i en medicinsk nödsituation, när det är omedelbar risk för hälsan hos en individ, och när det krävs omedelbar medicinsk behandling.
  4.4. Till forskare. Under vissa omständigheter kan programmet använda och avslöja din skyddade hälsoinformation för forskningsändamål. Till exempel kan ett forskningsprojekt innebära att jämföra hälsa och återhämtning för alla studerande som fick ett test eller behandling med dem som fick en annan behandling, för samma tillstånd. Alla forskningsprojekt måste dock godkännas av en institutionell etikprövningsnämnd eller annan integritetsprövningsnämd som tillåts inom reglerna, som har granskat forskningsförslaget och etablerat protokoll för att säkerställa sekretessen för din skyddade hälsoinformation.
  4.5. Till auditörer och utvärderare. Programmet kan avslöja skyddad hälsoinformation till tillsynsmyndigheter, finansiärer, tredjepartsbetalare och organisationer som övervakar alkohol- och drogprogram för att säkerställa att programmet överensstämmer med gällande mandat och korrekt redovisning och utbetalning av medel som mottagits.
  4.6. Enligt auktoriserat domstolsbeslut. Programmet kan avslöja din skyddade hälsoinformation i enlighet med ett bemyndigande domstolsbeslut. Detta är en unik typ av domstolsbeslut i vilka vissa ansökningsförfaranden har vidtagits för att skydda din identitet, och där domstolen gör vissa specifika bestämningar som anges i federala förordningar och begränsar omfattningen av avslöjandet.
  4.7. Brott på programmets fastighetsområde eller mot programpersonal. Programmet kan avslöja en begränsad mängd skyddad hälsoinformation till brottsbekämpning när en studerande begår eller hotar att begå ett brott på programmets fastighetsområde eller mot programpersonal. Federal lag och regler skyddar inte någon information om ett brott som begåtts av en studerande, antingen på programmet eller mot en person som arbetar för programmet eller om hot att begå ett sådant brott.
  4.8. Rapportering om misstänkt barnmisshandel och vanvård. Programmet kan rapportera misstänkt barnmisshandel eller vanvård enligt mandat från statens lag. Federal lag och förordningar skyddar inte någon information om misstänkt barnmisshandel eller vanvård från att rapporteras enligt statens lag till lämplig statlig eller lokal myndighet.
  4.9. Som krävs enligt lag. Programmet kommer endast att lämna ut skyddad hälsoinformation som krävs enligt statens lag på ett sätt som annars är tillåtet enligt federala integritets- och sekretessbestämmelser.
  4.10. Mötespåminnelser. Narconon Arrowhead förbehåller sig rätten att kontakta dig på ett sätt som är tillåtet enligt lag, med påminnelser eller information om behandlingsalternativ och andra hälsorelaterade förmåner som kan vara lämpliga för dig.
  4.11. Andra användningsområden och upplysningar om skyddad hälsoinformation. Andra användningsområden och utlämnande av skyddade hälsouppgifter som inte omfattas av detta tillkännagivande kommer att göras endast med skriftligt tillstånd från dig eller från ditt juridiska ombud. Om du eller ditt juridiska ombud auktoriserar Narconon Arrowhead att använda eller avslöja skyddad hälsoinformation om dig, kan du eller ditt juridiska ombud återkalla detta tillstånd, när som helst, utom i den mån som Narconon Arrowhead redan har vidtagit åtgärder och förlitar sig på tillståndet.
 5. DINA RÄTTIGHETER ANGÅENDE HÄLSOINFORMATION NARCONON ARROWHEAD UPPRÄTTHÅLLS OM DIG. Du har följande rättigheter i fråga om din hälsoinformation. För att utöva dessa rättigheter, måste du kontakta HIPAA Privacy Officer på Narconon Arrowhead. Du kan bli ombedd att lämna in en skriftlig begäran. HIPAA Privacy Officer kan kontaktas med hjälp av följande information:
  Narconon Arrowhead
  Attn: HIPAA Privacy Officer
  69 Arrowhead Loop
  Canadian, OK 74425
  United States
  Telefon: (918) 926-3262
  E-mail: info@narcononarrowhead.org
  5.1. Rätt att inspektera och kopiera. Med vissa undantag har du rätt att inspektera och få kopior av din hälsoinformation som Narconon Arrowhead upprätthåller om dig. I vissa mycket begränsade omständigheter kan Narconon Arrowhead i enlighet med bemyndigande av lag, neka din förfrågan att inspektera och få en kopia av din skyddade hälsoinformation. Du kommer att underrättas om ett förnekande till någon del eller delar av din förfrågan. En del avslag kan enligt lag prövas, och du kommer att meddelas när det gäller förfaranden för att åberopa en rätt att få ett förnekande granskat. Andra avslag, som anges i lagen, kan däremot inte granskas. Varje begäran kommer att granskas individuellt, och ett svar kommer att ges till dig i enlighet med lagen.
  5.2. Rätt att ändra din hälsoinformation. Om du tycker att skyddad hälsoinformation om dig är felaktig eller ofullständig, kan du be Narconon Arrowhead att ändra informationen. Narconon Arrowhead kan neka din begäran om den inte är skriftlig eller inte innehåller ett skäl som stöder begäran. Dessutom, Narconon Arrowhead kan neka din begäran om du ber Narconon Arrowhead att ändra skyddad hälsoinformation som Narconon Arrowhead tror: (i) är korrekt och fullständig; (ii) inte skapades av Narconon Arrowhead, såvida inte den person eller enhet som skapade den skyddade hälsoinformationen inte längre är tillgänglig för att göra ändringar; (iii) inte är en del av den skyddade hälsoinformation som hålls av eller för Narconon Arrowhead; eller (iv) inte är en del av den skyddade hälsoinformation som du skulle vara tillåten att inspektera eller kopiera. Om din rätt att ändra nekas, Narconon Arrowhead kommer att meddela dig om förnekande och förse dig med instruktioner om hur du kan utöva din rätt att lämna in en skriftlig redogörelse för oenighet med förnekande och/eller hur du kan begära att din begäran om att ändra och en kopia av förnekandet hålls samman med den skyddade hälsoinformationen i fråga, och redovisas tillsammans med ytterligare avslöjanden av den skyddade hälsoinformationen i fråga.
  5.3. Rätt till en redovisning av avslöjanden. Du har rätt att få en förteckning över vissa avslöjanden som Narconon Arrowhead kan ha gjort av din skyddade hälsoinformation. Denna lista kommer inte att omfatta vissa avslöjanden som anges i HIPAA-förordningar, inklusive de som gjorts för behandling, betalning, eller hälso- och sjukvårdsverksamhet inom programmet eller gjordes i enlighet med ditt tillstånd eller gjordes direkt till dig.
  5.4. Rätt att begära restriktioner. Du har rätt att begära en restriktion eller begränsning av skyddad hälsoinformation som Narconon Arrowhead använder eller avslöjar om din behandling, betalning eller sjukvård inom programmet. Även om Narconon Arrowhead kommer att överväga din begäran är Narconon Arrowhead inte skyldig att gå med på den. Om Narconon Arrowhead samtycker till den, kommer Narconon Arrowhead att uppfylla din begäran, förutom i nödsituationer där din skyddade hälsoinformation behövs för att ge dig akutbehandling. Narconon Arrowhead kommer inte att samtycka till restriktioner för användning eller upplysningar som lagligen krävs, eller de som är juridiskt tillåtna och vilka Narconon Arrowhead rimligen anser för att vara i din hälsas bästa intresse.
  5.5. Begär konfidentiell kommunikation. Du har rätt att begära att Narconon Arrowhead kommunicerar med dig om din skyddade hälsoinformation på ett visst sätt eller på en viss plats. Till exempel kan du be att Narconon Arrowhead bara kontaktar dig på jobbet eller per post. Narconon Arrowhead kommer att tillgodose alla rimliga krav.
  5.6. Rätt att lämna in ett klagomål. Kränkning av federala lagar och förordningar av ett program är ett brott och misstänkta överträdelser kan rapporteras till lämpliga myndigheter i enlighet med federala förordningar. Om du har några frågor eller anser att dina privata rättigheter har kränkts, kan du kontakta vår HIPAA Privacy Officer personligen eller skicka en skriftlig sammanfattning av din sak till den adress som anges ovan. Du kan också lämna in ett skriftligt klagomål till Department of Health and Human Services. Du kommer inte att straffas eller få repressalier för att lämna in ett klagomål.
  5.7. Motta en kopia. Du har rätt att få en kopia av detta meddelande.
 6. ÄNDRINGAR I DETTA MEDDELANDE. Narconon Arrowhead förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta meddelande när som helst. Narconon Arrowhead förbehåller sig rätten att göra det reviderade eller ändrade meddelandet effektivt för den skyddade hälsoinformation som programmet redan har om dig, samt all skyddad hälsoinformation som programmet får i framtiden. Narconon Arrowhead kommer att lägga upp en kopia av det aktuella meddelandet. Meddelandet kommer att innehålla ett Gäller från-datum.