प्रतिलिपि अधिकार र व्यवसायिक चिह्न सम्बन्धी सूचना

© 1999–2024 नार्कोनन इन्टरनेश्नल. सर्वाधिकार सुरक्षित।

नार्कोनन र नार्कोननको लोगो Association for Better Living and Education International को स्वामित्वमा रहेको एउटा व्यवसायिक चिन्ह (ट्रेडमार्क) तथा सेवा चिन्ह (सर्भिस मार्क) हो र सो संस्थाको अनुमति लिएर प्रयोग गरिएको हो।

निम्न मार्फत झण्डाका आइकनहरू बनाइएका हुन् www.IconDrawer.com.